De Praktijk

Regelmatig komen goede voorbeelden voorbij uit de praktijk die het waard zijn gedeeld te worden. Wat zou het mooi zijn wanneer die voorbeelden meer gedeeld worden. EredienstCreatief doet dit met voorbeelden uit eigen geledingen maar wil ook bezoekers uitdagen.  Het onderdeel “De Praktijk” is bedoeld als een plek van uitwisseling, als een liturgische en muzikale werkplaats waar ‘best practices’ gedeeld kunnen worden. We willen u als bezoeker van onze website uitnodigen om (liturgische, muzikale) voorbeelden en ontwerpen in te sturen en zo te delen met anderen!

We maken onderscheid tussen:

  • Ontwerpen: Liturgische en Muzikale Ontwerpen (zie toelichting hieronder)
  • Voorbeelden: beschrijvende voorbeelden b.v. een lied, een gebed, een beeld etc.
  • Tips: ideeën hoe een liederen gebruikt kunnen worden, wat te doen met drama, gebed, beeld etc.
  • Opnamen: audio of video-opnamen van (delen van) erediensten

Om u op weg te helpen hebben we onze eigen praktijkvoorbeelden op deze wijze ingevoerd op de site

Verstuur uw product naar info@eredienstcreatief.nl. Vermeld hierbij uw naam en contactgegevens, het thema, en de overwegingen voor de vorm. In het geval van een ontwerp moet inhoud (teksten) en vorm uitgeschreven zijn. EredienstCreatief neemt met u contact op wanneer aanpassingen voor publicatie gewenst zijn.

 


Toelichting bij Liturgische en Muzikale Ontwerpen

Liturgische en Muzikale Ontwerpen zijn voorbeelden van stukjes liturgie die impact hebben gehad in een (jouw) gemeente.  Hierbij is niet alleen het ‘ontwerp’ van belang, maar ook de context waarin het gebeuren plaatsvond.  Liturgie staat niet los van de concrete werkelijkheid waarmee een wisselwerking bestaat. In een bepaalde situatie kan iets (gewoons) een heel bijzondere uitwerking hebben.

Een (de) liturgie is bepalend voor de vormgeving van de christelijke eredienst. Die zal in een Oosters-Orthodoxe kerk anders zijn dan in een Rooms-Katholieke, Protestantse of Evangelische kerk.  Ook binnen een kerkgenootschap als de PKN zijn diverse liturgische stijlen mogelijk: de klassiek-gereformeerde of de oecumenische bijvoorbeeld.  Omdat we met elkaar deel uitmaken van de 2000 jaar oude christelijke traditie zijn er ook veel overeenkomsten. Die liturgische vormen bieden enerzijds houvast, anderzijds kunnen ze ook verworden tot een ‘stramien’ dat de dynamiek van het geloofsleven in de weg staat. Toch hoeft dat niet aan de liturgische opzet als zodanig te liggen (elke kerk, hoe eigentijds ook, kent een vast stramien). Belangrijker is hoe we vorm geven aan een bepaalde liturgische opzet.  C’est le ton qui fait la musique.

In de bijbel spreekt God op velerlei wijzen tot zijn volk: met woorden, wetten, liederen, poëzie, drama, natuurverschijnselen, etc.  Het onderwijs van Jezus was onder meer verpakt in gelijkenissen, polemiek, allerlei poëtische vormen en… wonderen. We hebben zelfs voor u gedanst, zegt Hij!

Wil de liturgie ‘overkomen’ dan is het noodzakelijk goed na te denken hoe we haar onderdelen vormgeven. Hoe we met liederen en teksten omgaan. Een schriftlezing kan zeer krachtig zijn mits deze goed voorgelezen of uitgespeeld wordt. En een lied kan je raken mits de muzikant er van te voren over nadenkt hoe hij het lied begeleidt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het zingen van de gemeente zelf. Alle 5 coupletten van een lied ongevarieerd, op dezelfde toon en sterkte zingen doet de aandacht verslappen. Om op de muziek door te gaan: goede musici weten dat er verschil is tussen de partituur en de uitvoering (‘interpretatie’). Een compositie is goed als er vooraf gedegen is nagedacht over samenspel van melodie, harmonie, ritme, dynamiek, instrumentarium, etc.

Zo kun je met een liturgiecommissie nadenken, niet alleen over de opzet van een liturgie, maar ook over de wijze waarop je deze vormgeeft. Er bereiken ons regelmatig verzoeken om voorbeelden te geven van hoe je met liturgische onderdelen, met name ook liederen, kunt omgaan.  De bedoeling van dit deel van onze website is om een podium te bieden aan allerlei liturgische en muzikale ‘ontwerpen’: stukjes liturgie die bewust zijn vormgegeven.  Die hoeven niet volmaakt te zijn, want dit is een experimentele ruimte. Ze kunnen als inspirerend ervaren worden, maar ook de kritiek erop kan een aanzet zijn tot het krijgen van eigen ideeën en om het – wellicht – beter te doen.