Over grenzen heen

Slotviering zoals gehouden tijdens het Symposium 2013 “Over grenzen heen, Verbindend en verhalend vieren”. De liturgie is beschreven in het programmaboek van het Symposium.

Aan Avondmaal of Eucharistie komen in verschillende kerkelijke tradities veel woorden te pas. Dat geldt het calvinistische Avondmaalsformulier met een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis van deze bijzondere Maaltijd. Maar in de Romana en de Oosterse Orthodoxie is het niet wezenlijk anders, al hebben de vele woorden daar de gestalte van een gebed. Toch bestaat de viering van het Avondmaal volgens de Bijbelse overlevering in de kern uit een aantal handelingen: toebereiden, nemen (brood), heffen (beker), dankzeggen, breken, duiden en geven. In deze viering concentreren we ons op twee handelingen: breken en geven. Het is als het ware alsof het verhaal op die momenten in slow motion wordt verteld en verbeeld. In beide gevallen is er sprake van een tweeslag. Wat is het dat Jezus breekt en geeft? Maar ook: wat is het dat wij in Jezus’ naam breken en geven? Het derde trefwoord in de viering is niet afk omstig uit de Bijbelse Avondmaalsberichten zelf, maar ontleend aan de betekenis die de Schrift, de kerkelijke traditie en de theologie aan het Avondmaal gegeven hebben: helen. Ook hiervan geldt: wat heelt Jezus, wat helen wij in zijn naam? De drieslag breken-geven-helen loopt tot op zekere hoogte parallel met andere reeksen van drie, zoals ellende-verlossing-dankbaarheid en Vader-Zoon-Geest. Leidraad van de viering is de lezing van Matteüs 26 vers 17-29. Deze is verweven met elementen zoals we die uit de viering van Avondmaal en Eucharistie kennen, zoals het zegen-/dankgebed bij brood en wijn. Bij zowel ‘helen’ als ‘geven’ is een geleide meditatie voorzien. De vredegroet vólgt dit keer op de Maaltijd; het is een van de vruchten van de communie, het ontvangen, eten en drinken in Jezus’ naam. Datz elfde geldt voor de voorbede, die in de traditie meestal eveneens aan de Maaltijd voorafgaat. Een gezamenlijk gezegd Onze Vader, sluit dit af. Dat past mooi in deze viering, die de laatste van de conferentie is – de overgang van twee hopelijk inspirerende dagen naar het leven van alledag, dat per definitie verschillende kanten kent.

 

 

Geluidsopnamen in delen:

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *